1.290.000.000 
830.000.000 
465.000.000 
690.000.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
435.000.000 
410.000.000